Hyppää sisältöön

GRI G4 -sisältöindeksi

Raision yritysvastuuraportti noudattaa GRI G4-ohjeiston niin kutsuttua core-tasoa. Raportille ei ole tehty ulkoista varmennusta.

Tunnus GRI:n sisältö Sijainti Lisätiedot UN Global Compact
  Strategia ja analyysi      
G4-1 Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus   x
  Organisaation profiili      
G4-3 Raportoivan organisaation nimi Raportoinnin laajuus    
G4-4 Tärkeimmät brändit, tuotteet, palvelut Benecol  Välipalat Makeiset  Raisioagro    
G4-5 Pääkonttorin sijainti Raportoinnin laajuus    
G4-6 Maat, joissa merkittävää toimintaa Benecol  Välipalat Makeiset  Raisioagro    
G4-7 Omistusrakenne ja yhtiömuoto Hallinnointi    
G4-8 Markkina-alueet Benecol  Välipalat  Makeiset  Raisioagro    
G4-9 Organisaation ja liiketoiminnan koko Tilinpäätös    
G4-10 Henkilöstön määrä ja profiili Raision henkilöstö 2016    
G4-11 Työehtosopimusten piiriin kuuluva henkilöstö Raision henkilöstö 2016 Tietoa ammattiyhdistyksiin kuulumisesta ei saa Suomen lain mukaan kerätä  
G4-12 Toimitusketjun kuvaus Monimuotoinen arvoketju    
G4-13 Organisaation ja toimitusketjun merkittävät muutokset Tilinpäätös    
G4-14 Varovaisuusperiaatteet Riskienhallinta    
G4-15 Ulkoiset periaatteet ja aloitteet joihin sitouduttu Vastuulliset toimintaperiaatteet ja politiikat    
G4-16 Jäsenyydet järjestöissä ja edunvalvontaorganisaatioissa Jäsenyydet järjestöissä    
  Olennaiset näkökohdat ja rajaukset      
G4-17 Raportin organisatorinen rajaus Raportoinnin laajuus    
G4-18 Selvitys raportin rajausprosessista Olennaisuusarvio    
G4-19 Luettelo olennaisista näkökohdista Olennaisuusarvio    
G4-20 Rajaukset: sisäiset organisaatiot joita näkökohdat koskevat Vastuullinen hankinta
Ympäristövastuu
Terveellisiä ruokavalintoja arkeen
Tuoteturvallisuus
Työtyytyväisyys ja osaamisen kehittäminen
Työturvallisuus ja tapaturmien vähentäminen
   
G4-21 Rajaukset: ulkoiset organisaatiot joita aiheet koskevat Vastuullinen hankinta
Ympäristövastuu
Terveellisiä ruokavalintoja arkeen
Tuoteturvallisuus
Työtyytyväisyys ja osaamisen kehittäminen
Työturvallisuus ja tapaturmien vähentäminen
   
G4-22 Merkittävät oikaisut edellisten raporttien tietoihin Ei oikaisuja.    
G4-23 Merkittävät muutokset raportin laajuudessa ja rajauksissa Ei merkittäviä muutoksia laajuudessa ja rajauksissa.    
  Sidosryhmävuorovaikutus      
G4-24 Luettelo organisaation sidosryhmistä Jatkuva sidosryhmädialogi    
G4-25 Sidosryhmien määrittely- ja valintaperusteet Jatkuva sidosryhmädialogi    
G4-26 Sidosryhmävuorovaikutukseen käytetty lähestymistapa ja sen tarkoitus Jatkuva sidosryhmädialogi    
G4-27 Sidosryhmien esiin tuomat asiat Olennaisuusarvio    
  Raportin profiili      
G4-28 Raportointijakso Raportoinnin laajuus    
G4-29 Edellisen raportin päiväys Raportoinnin laajuus    
G4-30 Raportin julkaisutiheys Raportoinnin laajuus    
G4-31 Raportin yhteystiedot Raportoinnin laajuus    
G4-32 GRI-sisältövertailu GRI G4 -sisältöindeksi    
G4-33 Raportin ulkoinen varmennus GRI G4 -sisältöindeksi    
  Hallinto      
G4-34 Kuvaus hallintorakenteesta ja yritysvastuun johtamisesta Hallinnointi
Vastuullisuuden johtamismalli
   
  Liiketoiminnan eettisyys      
G4-56 Arvot, periaatteet, standardit joihin sitouduttu Vastuulliset toimintaperiaatteet ja politiikat   x
G4-57 Toiminnan eettisyyteen ja lainmukaisuuteen liittyvä neuvonanto Vastuulliset toimintaperiaatteet ja politiikat   x
  Yleinen johtamismallin kuvaus      
G4-DMA Yleinen kuvaus olennaisten näkökohtien johtamisesta Vastuullinen hankinta
Ympäristövastuu
Terveellisiä ruokavalintoja arkeen
Tuoteturvallisuus
Työtyytyväisyys ja osaamisen kehittäminen
Työturvallisuus ja tapaturmien vähentäminen
   
  Taloudellinen toiminta      
G4-EC1 Suoran taloudellisen lisäarvon tuottaminen ja jakautuminen Taloudellinen vastuu    
  Ympäristövastuu      
G4-EN1 Raaka-aineet Vastuullinen hankinta
Raision ympäristövaikutukset
Raportoimme tuotteiden raaka-aineet x
G4-EN3 Organisaation oma energian kulutus Raision ympäristövaikutukset   x
G4-EN8 Veden kulutus Raision ympäristövaikutukset   x
G4-EN11 Toimipaikat suojelluilla alueilla tai niiden välittömässä läheisyydessä Ympäristövastuu   x
G4-EN23 Jätteet Raision ympäristövaikutukset   x
G4-EN29 Sakot ja muut sanktiot ympäristömääräysten rikkomisesta Ympäristövastuu   x
  Sosiaalinen vastuu      
G4-LA1 Rekrytointi ja vaihtuvuus Raision henkilöstö 2016   x
G4-LA6 Työtapaturmat, sairauspoissaolot Työturvallisuus ja tapaturmien vähentäminen Tietoa ei ole raportoitu sukupuolen mukaan.  x
G4-LA11 Kehityskeskusteluprosessien kattavuus Työtyytyväisyys ja osaamisen kehittäminen    
  Elintarvikealan vastuullisuus      
FP1 Sertifioitujen raaka-aineiden osuus Vastuullinen hankinta   x
FP5 Sertifioiduissa tuotantolaitoksissa valmistettujen tuotteiden osuus Tinkimätön tuoteturvallisuus takaa luottamuksen