Hyppää sisältöön

Liiketoiminnan riskit

Raisio-konserni on kansainvälinen monialakonserni, jonka päätuotteita ovat kasvipohjaiset elintarvikkeet ja niiden ainesosat sekä naudan- ja kalanrehut. Raisio on merkittävä uusiutuvien raaka-aineiden käyttäjä, joten niiden laadussa, saatavuudessa ja hinnassa tapahtuvat ja vaikeasti ennakoitavat muutokset ovat konsernin liiketoiminnoille haaste. Raision päätoimialueella Euroopassa kuluttajakysyntään vaikuttavia muutoksia seurataan tarkasti ja toimintaa pyritään sopeuttamaan niihin.

Vuotta 2016 leimasivat monet pitkävaikutteiset äänestystulokset, kuten Iso-Britannian äänestyspäätös erota EU:sta ja Donald Trumpin valinta Yhdysvaltain presidentiksi. Huolimatta vallitsevasta epävarmuudesta, maailmantalouden arvioidaan kasvavan maltillisesti vuonna 2017 ja kasvua generoi ennen muuta yksityinen kulutus ja lisääntyvät investoinnit.

Euroalueen talouden arvioidaan kasvavan kohtuullisesti vuonna 2017. Elpyminen perustuu edelleen yksityiseen kulutukseen, mitä tukevat matala öljyn hinta ja korkotaso sekä heikentynyt euro erityisesti dollaria vastaan. Euroopan pakolaiskriisi jatkuu ja sen vaikutukset saattavat ulottua moninaisina paitsi politiikkaan myös talouteen.

Suomen talouskasvu 2016 perustui kotimaiseen kysyntään, erityisesti yksityisen kulutuksen kasvulle. Lisäksi rakennusinvestoinnit ovat lisääntyneet nopeasti. Työmarkkinoiden tilanne on parantunut ja työttömyysasteen trendi on kääntynyt laskuun. Suomen talouden ennustetaan kasvavan maltillisesti 2017 kotimaisen kysynnän tukemana.

Ison-Britannian talouden kasvun arvioidaan edelleen jatkuvan ja sekä työllisyyden että ansioiden kehittyvän myönteisesti, vaikka Brexit aiheuttaakin epävarmuutta.

Suuri osa Raision liikevaihdosta ja liiketuloksesta kertyy Isossa-Britanniassa. 

Iso-Britannian eroon EU:sta johtanut äänestyspäätös ja sitä seuraavat eroneuvottelut luovat epävarmuutta ruokateollisuuden toimintaedellytyksiin ja pitkäaikaisempaan liiketoiminnan suunnitteluun.  Punnan kurssimuutokset euroa vastaan vaikuttavat merkittävästi Raision liikevaihtoon ja -tulokseen suoraan ja välillisesti, sillä huomattava osa niin konsernin liikevaihdosta kuin tuloksesta kertyy Isossa-Britanniassa.

Ruplan ulkoisen arvon vaihtelu heijastuu niin rehujen kuin kauratuotteiden vientiin Venäjälle ja saattaa vaikuttaa myös Suomen tuotantolaitosten käyttöasteeseen.

Maatalouspohjaisten raaka-aineiden saatavuus ja hinta ovat Raision liiketoiminnoille merkittävä haaste. Ilmaston lämpeneminen ja siitä seuraavat sään ääri-ilmiöt vaikuttavat nopeasti näiden hyödykkeiden sato-odotuksiin, tarjontaan, kysyntään ja hintaan. Muutokset muiden myös keskeisten raaka-aineiden tarjonnassa, kysynnässä, saatavuudessa ja hinnassa ovat mahdollisia. Riskienhallinnan merkitys sekä arvon että volyymin suhteen on liiketoiminnan kannattavuuden näkökulmasta olennaisen tärkeää.

Euroopassa keskustellaan ja tehdään aloitteita erilaisten ns. terveyshaittaverojen asettamisesta. Eräänä veron kohteena saattaa olla sokeri. Mikäli tällaiset aloitteet johtavat uusiin veroihin, niillä on todennäköinen vaikutus Raision liiketoimintaan.

Ennakoidaan, että päivittäistavaramarkkinat pysyvät edelleen vakaina.

Raisio arvioi päivittäistavaramarkkinoiden pysyvän edelleen varsin vakaina verrattuna muihin toimialoihin. Vähittäiskaupan toiminta luo painetta myös elintarviketeollisuudelle niin hintojen kuin myyntiehtojen kautta.

Kotimaisen maa- ja kotieläintalouden kannattavuusongelmat heikentävät alan ostovoimaa ja luovat painetta Raisioagron kannattavuudelle. Euroopan unionin Ukrainan ja Krimin kriisin johdosta vuonna 2014 asettamat pakotteet ja Venäjän asettamat vastapakotteet, erityisesti meijerituotteiden vientikielto, vaikeuttavat jatkuessaan edelleen suoraan ja välillisesti Raisioagron liiketoimintaan.

Liiketoimintansa kasvun ja kannattavuuden varmistamiseksi Raisio saattaa toteuttaa yritysjärjestelyjä, jotka samoin kuin rationalisointihankkeet, saattavat aiheuttaa merkittäviä kertaluontoisia kuluja.

Riskienhallintapolitiikka

Raision riskienhallintapolitiikassa on määritelty riskienhallinnan tavoitteet, periaatteet ja vastuut. Riskienhallinnan tavoitteena on tunnistaa riskit ja turvata Raision liiketoiminnan jatkuvuus, tuotteiden ja toiminnan turvallisuus, henkilöstö ja omaisuus sekä ehkäistä omistaja-arvoon negatiivisesti vaikuttavia tapahtumia.

Raisio painottaa riskienhallinnassa ennaltaehkäisevää toimintaa ja pyrkii jatkuvasti kehittämään riskienhallintaa kaikilla sen osa-alueilla. Liiketoimintayksiköt sekä tukifunktiot, kuten rahoitus, vastaavat käytännössä riskien tunnistamisesta ja kartoittamisesta sekä raportoivat riskeistä konsernin johtoryhmälle ja riskienhallintatoiminnolle. Riskienhallintatoiminto puolestaan vastaa riskienhallinnan koordinoinnista, kehittämisestä ja seurannasta konsernitasolla. Sisäisen valvonnan havainnoista ja liiketoiminnan riskeistä raportoidaan hallitukselle osana kuukausittaista taloudellista raportointia.