Hyppää sisältöön

Raision ympäristövaikutukset

Raaka-aineet ja materiaalitehokkuus

Raision tuotteiden raaka-aineet ovat uusiutuvia. Yhtiön tavoitteena on raaka-aineiden materiaalitehokas käyttö, jonka saavuttamiseksi kaikki konsernin tuotantolaitokset ovat tehneet omat suunnitelmansa. Materiaalitehokkuutta edistetään erityisesti seurannan ja raportoinnin kehittämisellä. 

Raision tuotantolaitosten raaka-aineiden käyttö väheni reilulla kolmella prosentilla. Raaka-aineiden käyttö tuotetonnia kohden laski prosentilla. 

Hyödynnettävän jätteen osuus kokonaisjätemäärästä oli 94 prosenttia. Kaatopaikkajätteen määrä väheni 62 prosenttia edellisvuoteen nähden. Vaarallisten jätteiden määrä väheni 38 prosenttia ja kokonaisjätemäärä pieneni kaksi prosenttia.

Raportoinnin laajuus: Raaka-ainekäytön osalta raportoidaan Suomen tuotantotoiminnot vuosilta 2014 - 2016, koko konsernin jatkuvat liiketoiminnot vuosilta 2015 - 2016. Kaatopaikkajätteet raportoidaan koko konsernin jatkuvista liiketoiminnoista.  Veden käyttö tuotteisiin ei sisälly alla esitettyihin raaka-ainemääriin.

Vesi

Veden käyttö on Raisiolle tärkeä ympäristötekijä, sillä vettä käytetään tuotantoprosesseissa ja jäähdytyksissä. Veden käyttöä tarkkaillaan jatkuvasti, vettä kierrätetään tehokkaasti ja keinoja veden käytön vähentämiseen tutkitaan aktiivisesti. 

Talousveden käyttö kasvoi konsernissa neljätoista prosenttia. Tehostamiskeinoista huolimatta useat putkistovuodot Isossa-Britanniassa aiheuttivat konsernin veden käytön lisääntymisen. Suomessa talousveden käyttö väheni yli neljällä prosentilla.

Konsernin jäteveden määrä kasvoi kuusi prosenttia. Suomessa jäteveden määrä väheni merkittävästi.    

Raportoinnin laajuus: koko konsernin jatkuvat liiketoiminnot

Energia

Raision energian kokonais- ja ominaiskulutus tuotetonnia kohden laski neljä prosenttia. Kaikki konsernin tuotantolaitokset ovat sitoutuneet energian ominaiskäytön vähentämiseen tuotetonnia kohden.  Laitekannan tehostamisella ja uusimisella saavutettiin säästöjä energiankulutuksessa. Led-valaisimia hankittiin useisiin toimipaikkoihin. 

Raision sähkö hankitaan ostoenergiana. Lämmön osalta oman tuotannon osuus on 53 prosenttia.

Raportoinnin laajuus: koko konsernin jatkuvat liiketoiminnot

Energiantuotannon päästöt

Raisio raportoi oman energiantuotannon välittömät kasvihuonekaasupäästöt ja ostoenergian välilliset päästöt CO2e-arvoina. Energian oman tuotannon päästöt on määritetty laskennallisesti ja ostoenergian osalta toimittajien ilmoittamien päästöjen CO2e-arvoina. Hiilidioksidiekvivalentilla (CO2e) kuvataan kasvihuonekaasujen yhteenlaskettua ilmastoa lämmittävää vaikutusta.

Konsernin sähkö hankitaan ostoenergiana. Raision Suomessa hankkima sähkö on ympäristömerkittyä ja sen tuottamisesta ei aiheudu kasvihuonepäästöjä. Suomeen hankittu sähkö vastaa lähes 60 prosenttia konsernin sähkönkäytöstä.

Ison-Britannian ja Tšekin tuotantolaitoksilla lämpö tuotetaan maakaasusta itse. Suomen lämpöenergia ostetaan lukuun ottamatta Kouvolan tuotantolaitosta, jossa on maakaasua käyttävä höyrykattilalaitos. Raisiossa tehdasalueella on lisäksi voimalaitos, joka toimii varalaitoksena, mutta poistuu käytöstä kevään 2017 aikana uuden bioenergialaitoksen valmistuttua. 

Työ energiatehokkuuden parantamiseksi ja hiilidioksidipäästöjen alentamiseksi jatkuu.